બેરોજગાર
140 7,699
રેલ્વેની 90 હજાર જગ્યા માટે 3 કરોડ અરજી આવી, પ્રત્યેક જગ્યા માટે 311 દાવેદારો છે.
લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા છે
વધુ કોમેંટ્સ વાંચો
--
ના
હા